Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Kateřinice
MŠ Kateřinice okres Nový Jičín

SPOLEK DĚTSKÝ SVĚT

Dne 30. 10. 2022 byl na soudě v Ostravě zapsán Spolek Dětský svět při mateřské škole Kateřinice.

Účelem tohoto spolku je: 

 • je všestranně podporovat činnost MŠ Kateřinice
 • komplexně rozvíjet osobnost dětí za spolupráce mateřské školy a zákonných zástupců
 •  dozorovat nad poskytnutými dary partnerů škol
 • umožňovat pedagogickým pracovníkům pracovat s kvalitními učebními pomůckami
 • ve spolupráci s MŠ organizovat kulturní, sportovní a společenské akce (karneval, výlety, divadelní představení)
 • materiálně zabezpečit Mikulášskou a Vánoční nadílku, Den dětí a popř. jiné akce

Účet spolku je vedený u banky Air bank. Číslo účtu je: 2016242038/3030. 

Předsedou spolku je Bc. Eva Hrabovská, zástupkyně ředitelky organizace.

Nejvyšším orgánem spolku je výbor.

Členy výboru jsou:

 1. p. Jana Sokolík (pokladník)
 2. p. Leona Londinová
 3. p. Marcela Polášková
 4. p. Barbora Blažková
 5. p. Karin Richterová Onderková

Dalším orgánem a to poradním, je valná hromada. Členy valné hromady jsou všichni zákonní zástupci.

Valnou hromadu svolává předseda spolku, vždy na začátku školní roku. 

Dne 26. 01. 2023 proběhla schůze výboru členů Spolu Dětský svět. O závěrech této schůze budete informování zápisem z ní, zde na webu a na nástěnce v MŠ. 

Bc. Eva Hrabovská 

Zápis členské schůze Spolku Dětský svět

Mš Kateřinice, konané dne 26.1.2023 od 16h ve školní  jídelně

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

 • Zahájení
 • Odhlasování předsedy Spolku
 • Seznámení se stanovami spolku
 • Navržení a odhlasování pokladníka
 • Hospodaření Spolku od vzniku po současnost
 • Dohodnutí akcí, které Spolek v II. pololetí podpoří
 • Zajištění karnevalu 17.3 (finanční a organizační ze strana Spolku)
 • Rozloučení s předškoláky (návrhy dárků pro děti ze Spolku)
 • Oznámení o svolání valné hromady až na začátku školního roku 2023/2024
 • Závěr

Ad 1)

Svolávající předsedkyně Spolku Dětský svět paní Bc. Eva Hrabovská přivítala všechny členy Spolku a poděkovala za účast na členské schůzi. Požádala členy, kteří ještě nebyli zapsáni v prezenční listině, aby tak učinili. Po provedené kontrole prezenční listiny paní Eva Hrabovská konstatovala, že členská schůze je usnášení schopna. Seznámila všechny přítomné s programem dnešní členské schůze Spolku.

Ad 2)

Členská schůze Spolku následně v rámci realizace předmětu jednání členské schůze všemi přítomnými hlasy zvolila předsedající tohoto zasedání paní Bc. Evu Hrabovskou zástupkyňi ředitelky Mš.

(pro – 5, proti – 0, zdrželo se – 0)

Ad 3)

Předsedkyně Eva Hrabovská seznámila všechny přítomné se stanovami Spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být rodiče a zákonní zástupci dětí mateřské školy, jakož i další fyzické osoby starší 18 let, které chtějí podpořit naplňování účelu a cílů spolku a souhlasí bez výhrad se stanovami spolku. Členství ve spolku vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku, jehož roční výši a splatnost stanovila na začátku školního roku 2022  ředitelka Mš a to ve výši 500kč.

 1. Člen spolku má právo:
  • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  • volit členy jednotlivých orgánů spolku a být volen do těchto orgánů
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
 2. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, respektovat usnesení orgánů spolku.
 3. Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou o zániku členství, nebo doručením písemného oznámení o vystoupení člena na adresu spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena, nebo zánikem spolku, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 4. Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy spolku.

Ad 4)

Předsedkyně pak vyzvala přítomné k odhlasování nového pokladníka Spolku Dětský svět. Stala se jím paní Jana Sokolík. Veškeré vedení evidence prostředků Spolku a pokladní dokumenty byly předány do rukou pokladníka.

(pro – 5, proti – 0, zdrželo se – 0)

Ad 5)

Paní Hrabovská poté seznámila  s hospodaření Spolku od vzniku po současnost a hospodařením za rok 2022.

Spolek je povinen  hospodařit transparentním a průkazným způsobem. Veškeré informace ohledně hospodaření spolku jsou na vyžádání k dispozici kterémukoli členovi spolku, v rozsahu a lhůtě přiměřené daným okolnostem. Finanční prostředky spolku jsou shromažďovány na běžném účtu, znějícím na jméno spolku, popřípadě v hotovosti v pokladně Spolku. Nositeli podpisových práv k bankovnímu účtu je výhradně:
předseda spolku Bc. Eva Hrabovská s tím, že je oprávněna nakládat s prostředky na účtu spolku samostatně, výhradně v souladu s těmito zásadami hospodaření a stanovami, a to za účelem dosažení deklarovaných cílů spolku.

Ad 6)

Členové spolku se dohodli na akcích, které ve II. polovině školního roku podpoří. Budou to platby za autobusy do Loutkového divadla, výlet do Planetária Ostrava, kde pojedou děti ze třídy Sluníček a dále pak letní školní výlety obou tříd.

Ad 7)

Paní Eva Hrabovská požádala členy výboru o návrhy a nápady na zajištění občerstvení na Karneval konaný 17.3. Dále se pak projednávala finanční a organizační podpora karnevalu. Paní Bohunka Monsportová přislíbila pečení zákusků, paní Blažková st. koláčů, dárky do tomboly zajistí školka, občerstvení p. Onderková a Blažková ml.

Dohodli jsme se na částce 60kč za prodejní lístek do tomboly a výše vstupného 80kč pro dospělého.

Obec Trnávka nám přispěla darem 4000kč na program karnevalu Hopsalína a obec Kateřinice nám přispěla částkou 2000kč. Dále jsme také dostali sponzorské dary a to p. Kutáče 3000kč, p. Dostála 1000kč, p. Podstavka 1500kč,p.Lysa 500kč.

Ad 8)

Členové výboru se dohodli na za koupení triček s potiskem pro rozloučení předškoláků 2023 konané v červnu.

Ad 9)

Paní Eva Hrabovská oznámila, že další valná hromada se bude konat až na začátku školního roku 2023.Přítomnými bylo odsouhlašeno.

Ad 10)

Na závěr paní Eva Hrabovská poděkovala za účast a informovala přítomné o vyčerpání programu dnešní schůze a ukončila schůzi v 17:30h.

Napsala: Bc. Eva Hrabovská.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 5 °C
středa 17. 4. slabý déšť 9/3 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 11/1 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 7/1 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu.

Webkamera

Webkamera se načítá...

Mohlo by Vás zajímat